Pirkimo - pardavimo sutartis

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.    Ši pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) nustato www.e.furnera.lt arba www.baldais.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – e-parduotuvė) prekes įsigyjančio asmens (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Furnera“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises ir pareigas. Pirkėjas, sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį e-parduotuvėje, patvirtina ir garantuoja, kad supranta šios Sutarties turinį, pasekmes ir sutinka su šios Sutarties taikymu. Pirkėjas, nepritardamas visoms arba tam tikrai Sutarties daliai, privalo nepateikti Pardavėjui prekių užsakymo.

2. SUTARTIES SUDARYMAS

2.1.    Sudarydami šią Sutartį, Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir perduoti prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių pirkimo – pardavimo kainą, su prekių pristatymu susijusias išlaidas ir priimti perduodamas prekes.

2.2.    Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje užpildęs prekių užsakymo paraišką ir susipažinęs su šia Sutartimi pateikia Pardavėjui užsakymą. Užsakymas yra laikomas pateiktu, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“.

2.3.    Vadovaudamiesi LR Elektroninio parašo 8 str. 3 d. nuostatomis, Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria, kad Pirkėjo prisijungimas prie e-parduotuvės turi LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t.y. turi tokią pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme).

2.4.    Nuo Sutarties sudarymo momento ši Sutartis šalims tampa privalomu teisiniu dokumentu ir galioja iki visiško ir tinkamo pareigų pagal šią Sutartį įvykdymo.

3. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.    Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai koreguoti, papildyti ar pakeisti šią Sutartį. Koreguota, papildyta ar pakeista Sutartis įsigalioja nuo jos paskelbimo e-parduotuvėje momento.

3.2.    Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės veikimui, saugumui ir/arba nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis e-parduotuve ir neatsako už jokius dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius.

3.3.    Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo sustabdyti arba nutraukti e-parduotuvės veiklą ir neatsako už jokius dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius. Tokiu atveju, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas arba parduoti užsakytą prekę.

3.4.    Pardavėjas turi kitas LR teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytas teises ir pareigas.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.    Pirkėjas įsipareigoja registracijos prie e-parduotuvės formoje ir prekių užsakymo paraiškoje pateikti teisingus duomenis. Jeigu pateikti duomenys pasikeičia – Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas juos atnaujinti e-parduotuvėje. Pirkėjas atsako dėl registracijos prie e-parduotuvės formoje ir prekių užsakymo paraiškoje pateiktų klaidingų duomenų Pardavėjo patirtus nuostolius.

4.2.    Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina ir garantuoja, kad tinkamai susipažino ir jam yra suprantamos e-parduotuvėje nurodytos prekių savybės ir komplektacija, dėl to jokių pretenzijų Pardavėjui neturi ir įsipareigoja ateityje nereikšti.

4.3.    Pirkėjas turi kitas LR teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytas teises ir pareigas.

5. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

5.1.    Pardavėjas turi teisę keisti prekių kainas po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekių savikainos padidėjimu ir/arba techninėmis sistemos klaidomis e-parduotuvėje. Pasikeitus prekių kainai, Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas apie tai informuoti Pirkėją. Pirkėjas turi teisę nesutikti su tokiu prekių kainos pakeitimu ir anuliuoti savo užsakymą. Šalys susitaria, kad dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.

5.2.    Atsiskaitymo būdai:

5.2.1. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais. Grynaisiais pinigais galima atsiskaityti už prekes, kurių kaina neviršija 3 000 Eur (trijų tūkstančių Eur). Pirkėjas, pasirinkęs šį atsiskaitymo būdą, privalo sumokėti 30 proc. (trisdešimties proc.) dydžio avansą per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos. Avansą galima sumokėti grynaisiais pinigais UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose ir MAXIMOS LT, UAB kasose (žr. 5.2.2. p.) arba banko pavedimu (žr. 5.2.3. p.). Likusi kainos dalis sumokama atsiimant prekes iš Pardavėjo arba Pardavėjo įgaliotam asmeniui pristačius prekes prekių užsakymo paraiškoje nurodytu adresu. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo turėti tikslią grynųjų pinigų sumą, nurodytą užsakyme.

5.2.2. Atsiskaitymas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose ir MAXIMOS LT, UAB kasose. UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose ir MAXIMOS LT, UAB kasose už prekes galima atsiskaityti grynaisiais pinigais atsispausdinus e-parduotuvėje suformuotą mokėjimo nurodymą su brūkšniniu kodu. Maksimali suma, kurią galima sumokėti UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose yra 300 Eur (trys šimtai Eur), MAXIMOS LT, UAB kasose – 1 000 Eur (vienas tūkstantis Eur). Pirkėjas, pasirinkęs šį atsiskaitymo būdą, apmokėjimą privalo atlikti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

5.2.3. Atsiskaitymas banko pavedimu. Banko pavedimu už prekes galima atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste arba nuvykus į artimiausią pasirinkto banko filialą. Pirkėjas, pasirinkęs šį atsiskaitymo būdą, su Pardavėju privalo atsiskaityti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos. Darant banko pavedimą mokėjimo paskirtyje privaloma nurodyti užsakymo numerį.

5.2.4. Pirkimas išsimokėtinai. Išsimokėtinai prekes galima įsigyti pasinaudojant lizingo bendrovių paslaugomis. Pirkėjas, nusprendęs prekes pirkti išsimokėtinai, prekių pirkimo metu su lizingo bendrove privalo pasirašyti sutartį ir mokėjimus vykdyti sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.

5.3.    Pardavėjas iš anksto nepranešęs Pirkėjui turi teisę anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes avanso arba visos prekių pirkimo – pardavimo kainos (atsižvelgiant į pasirinktą atsiskaitymo būdą) per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos ir neatsako už jokius dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1.    Prekių atsiėmimo ir pristatymo tvarka:

6.1.1. Prekių atsiėmimas. Norėdamas prekes gauti greičiau ir/ar nemokėti už prekių pristatymą, Pirkėjas prekes gali atsiimti pats. Pirkėjas gali atvykti atsiimti užsakytų prekių tik gavus iš Pardavėjo informacinį pranešimą (telefonu ir/arba elektroniniu paštu) apie užsakymo įvykdymą. Prekės atsiimamos Pardavėjo darbo metu, Pardavėjo buveinės adresu Geležinkelio g. 3, Marijampolė arba Pramonės pr. 16, Kaunas.

6.1.2. Prekių pristatymas. Pirkėjui pageidaujant, prekes gali pristatyti Pardavėjo įgaliotas asmuo. Prekės pristatomos prekių užsakymo paraiškoje nurodytu adresu. Prekės visoje Lietuvos Respublikoje (išskyrus Kuršių neriją) pristatomos už 30 Eur (trisdešimties Eur) mokestį. Prekių užnešimo paslauga neteikiama.

6.2.    Prekės pagal individualų užsakymą pagaminamos ir pristatomos per 6 – 9 savaites nuo avansinio mokėjimo (jei atsiskaitoma grynaisiais pinigais) arba visos pirkimo – pardavimo kainos ir su prekių pristatymu susijusių išlaidų (jei pasirenkama prekių pristatymo paslauga) mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.

6.3.    Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nuo Pardavėjo nepriklausomų aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą bei kitus su pristatymu susijusius klausimus.

6.4.    Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui pristatomos ne laiku arba nėra pristatomos dėl Pirkėjo kaltės ir/arba dėl force majeure aplinkybių.

6.5.    Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Prekes pristačius prekių užsakymo paraiškoje nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra tinkamai pristatytos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priėmė Pirkėjas ar bet kuris kitas asmuo, prekes priėmęs nurodytu adresu. Tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ir/ar kitų su pristatymu susijusių pretenzijų.

6.6.    Pirkėjas, priimdamas prekes, privalo kartu su prekes pristatančiu asmeniu patikrinti pristatytų prekių būklę, kiekį, kokybę, komplektaciją. Pastebėjęs/nustatęs prekių kiekio, kokybės, komplektacijos ir kt. neatitikimą, Pirkėjas prekių privalo nepriimti ir tai pažymėti prekių perdavimo – priėmimo dokumentuose. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumentus be pastabų, laikoma, kad perduotos prekės yra tinkamos būklės, be defektų, prekių kiekis, kokybė, komplektacija atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas ir Pirkėjas dėl to jokių pretenzijų Pardavėjui neturi.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR GARANTIJOS

7.1.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti šios Sutarties ir prekes grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos LR teisės aktų nustatyta tvarka (žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478816 ).

7.2.    Pirkėjas negali atsisakyti šios Sutarties:

7.2.1. Dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.

7.2.2. Dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

7.2.3. Dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktas.

7.3.    Prekėms suteikiama 1 (vienerių) metų garantija.